ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ประสบการณ์ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วไลพร  ศาสนประดิษฐ์ 
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด ระยะเวลา (ปี)
1 การสอนระดับปริญญาตรี 18 ปี รายวิชา สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Phonetics), รายวิชา การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 1, รายวิชา ภาษาอังกฤษธุริจ 1, รายวิชา ภาษาอังกฤษทั่วไป 1, รายวิชา ภาษาอังกฤษทั่วไป 2, และรายวิชา ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 18
- - -