ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรุตม์  นาที 
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขา สาขาภูมิศาสตร์
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2561 การนำเสนอผลงาน การเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลประเพณีลงเล อำเภอไม้แก่น จงหวัดปัตตานี
การอ้างอิง
อัศว์ศิริ ลาปีอี, อดิศร ศักดิ์สูง, วรุตม์ นาฑี และศัญฒภัท ทองเรือง. (2561). "การเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลประเพณีลงเล อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการครั้งที่ 1 "การจัดการความท้าทายในยค 4.0". (หน้า 274-281). วันที่ 29 มิถุนายน 2561. ณ โรงเเรมนิวซีซั่น สแควร์ หาดใหญ่ สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
2 2560 งานวิจัย การประเมินผลโครงการตามนโยบาย "3ล้าน3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน" กรณีศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล
การอ้างอิง
อดิศร ศักดิ์สูง, ฐากร สิทธิโชค, วรุตม์ นาที, อัศว์ศิริ ลาปีอี, สุกันย์ยา ภาวจิตรานนท์ และอรัตนยา โอสถาน. (2560). การประเมินผลโครงการตามนโยบาย "3ล้าน3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน" กรณีศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล. สงขลา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
3 2560 งานวิจัย การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการเตรียมความพร้อมอุทกภัยในตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
การอ้างอิง
วรุตม์ นาที. (2560). การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการเตรียมความพร้อมอุทกภัยในตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
4 2560 บทความวิจัย การสร้างฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ของทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
การอ้างอิง
ประมาณ เทพสงเคราะห์ และวรุตม์ นาที. (2560). "การสร้างฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ของทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา," อินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 12(2), 59-71.
5 2560 การนำเสนอผลงาน บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาประเพณีลงเล อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
การอ้างอิง
อัศว์ศิริ ลาปีอี, อดิศร ศักดิ์สูง, วรุตม์ นาฑี และศัญฒภัท ทองเรือง. (2560). "บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาประเพณีลงเล อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี," ใน รายงานการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 "การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน". วันที 31 พฤษภาคม 2560. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
6 2558 หนังสือ พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
การอ้างอิง
อดิศร ศักดิ์สูง และคณะ. (2558). พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย. สงขลา : นำศิลป์โฆษณา.
7 2557 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน Digital Photogrammetry
การอ้างอิง
วรุตม์ นาฑี. (2557). Digital Photogrammetry. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
8 2556 บทความวิจัย การจัดการความรู้บนฐานทุนชุมชนเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
การอ้างอิง
ประมาณ เทพสงเคราะห์, จรินทร์ เทพสงเคราะห์, อดิศร ศักดิ์สูง, ศุภการ สิริไพศาล, พรศักดิ์ พรหมแก้ว และวรุตม์ นาที. (2556). “การจัดการความรู้บนฐานทุนชุมชนเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา,” การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 1(3), 217-237.
9 2555 งานวิจัย การสร้างฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจเลือกแหล่งการจัดการความรู้ของชุมชนโดยใช้ภูมิสารสนเทศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา.
การอ้างอิง
ประมาณ เทพสงเคราะห์ และวรุตม์ นาที. (2555). การสร้างฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจเลือกแหล่งการจัดการความรู้ของชุมชนโดยใช้ภูมิสารสนเทศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
10 2555 งานวิจัย การประเมินศักยภาพของชีวมวลในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้ภูมิสารสนเทศ.
การอ้างอิง
วรุตม์ นาที และศุภรัตน์ พิณสุวรรณ. (2555). การประเมินศักยภาพของชีวมวลในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้ภูมิสารสนเทศ. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
11 2554 งานวิจัย การกระจายตามธรรมชาติและการใช้ประโยชน์เสม็ดขาวบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
การอ้างอิง
วราภรณ์ ทนงศักดิ์, วรุฒม์ นาที และสมสมัย เอียดคง. (2554). การกระจายตามธรรมชาติและการใช้ประโยชน์เสม็ดขาวบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.