ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรุตม์  นาที
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขา สาขาภูมิศาสตร์
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาโท วท.ม.ภูมิศาสตร์
ม.เชียงใหม่
ปี/Year 2546 ( 2003 )
Thesis อุทกภัยในเขตลุ่มน้ำปราจีนบุรีตอนล่าง : พื้นที่เสี่ยง สาเหตุผลกระทบและแนว ทางแก้ไข
ปริญญาตรี วท.บ.ภูมิศาสตร์
ม.ทักษิณ
ปี/Year 2541 ( 1998 )
Thesis