ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.วราภรณ์  ทนงศักดิ์ 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขา สาขาภูมิศาสตร์
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2561 งานวิจัย การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าสาคูในจังหวัดพัทลุง
การอ้างอิง
สมสมัย เอียดคง, วิจิตรา อมรวิริยะ, วราภรณ์ ทนงศักดิ์ และฉลอง แก้วประเสริฐ. (2561). การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าสาคูในจังหวัดพัทลุง. สงขลา : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ.
2 2560 งานวิจัย การจัดการอุทุกภัยในผู้สูงอายุโดยการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การอ้างอิง
วราภรณ์ ทนงศักดิ์, สุคนธ์ ชัยชนะ และสมสมัย เอียดคง. (2560). การจัดการอุทุกภัยในผู้สูงอายุโดยการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สงขลา : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ.
3 2554 งานวิจัย โครงการประเมินผลการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กยต.)
การอ้างอิง
วราภรณ์ ทนงศักดิ์. (2554). โครงการประเมินผลการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กยต.) : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.
4 2554 งานวิจัย แผนที่เส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
การอ้างอิง
วราภรณ์ ทนงศักดิ์. (2554). แผนที่เส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
5 2554 งานวิจัย การกระจายตามธรรมชาติและการใช้ประโยชน์เสม็ดขาวบริเวณลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา
การอ้างอิง
วราภรณ์ ทนงศักดิ์. (2554). การกระจายตามธรรมชาติและการใช้ประโยชน์เสม็ดขาวบริเวณลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.