ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.วราภรณ์  ทนงศักดิ์
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขา สาขาภูมิศาสตร์
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี/Year 2560 ( 2017 )
Thesis
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี/Year 2547 ( 2004 )
Thesis
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี/Year 2545 ( 2002 )
Thesis