ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ/สนใจ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.วราภรณ์  ทนงศักดิ์ 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขา สาขาภูมิศาสตร์
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด
1 สาขาวิชาที่เชียวชาญ การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ภูมิอากาศวิทยา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม