ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ รวยรื่น  พาหุจินดา
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาโท กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
ปี/Year 2551 ( 2008 )
Thesis Cooperative Reading and Composition
ปริญญาตรี ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
ปี/Year 2538 ( 1995 )
Thesis