แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  รวยรื่น  พาหุจินดา 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 2551
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ 2538

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  การแปล การอ่านภาษาอังกฤษ

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 , ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3. การแปล 1 , การอ่านเบื้องต้น , ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 ,การสอนภาษาอังกฤษสำหรับประถมศึกษา -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  -