ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ประสบการณ์ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ รวยรื่น  พาหุจินดา 
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด ระยะเวลา (ปี)
1 การสอนระดับปริญญาตรี รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 , ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3. การแปล 1 , การอ่านเบื้องต้น , ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 ,การสอนภาษาอังกฤษสำหรับประถมศึกษา 7
- - -