ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ประสบการณ์ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี  สิทธิชัย 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด ระยะเวลา (ปี)
1 การสอนระดับปริญญาตรี รายวิชาที่สอน ได้แก่ การเขียนเบื้องต้น / การเขียนย่อหน้า / เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 1 / เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 2 / ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน / การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน / ไวยากรณ์ 1 / ไวยากรณ์ 2 / การวัดผลและประเมินผลทางภาษา 12
2549 - -
2 ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4
2554 - 2557
3 อาจารย์พิเศษ สอนวิชาภาษาอังกฤษให้นักศึกษา กศบป. ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 4
2546 - 2549
4 อาจารย์พิเศษ สอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาพยาบาลหลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 4 ปี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี จังหวัดสงขลา 4
2550 - 2553
5 อื่น ๆ อาจารย์ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวชิรานุกูลและวชิราโปลีเทคนิค 3
2542 - 2544
6 อื่น ๆ อาจารย์ภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 2
2544 - 2545
7 อื่น ๆ ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistance) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 4
2546 - 2549
8 วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการฯเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ จัดโดยเทศบาลนครสงขลา -
2561 - 2561
9 วิทยากร โครงการจัดการเรียนการสอนตามกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) โรงเรียนวรนารีเฉลิมได้จัดกิจกรรมเสริมพลัง (โครงการสอนเสริม) ประจำปี 2560 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 -
2561 - 2561
10 วิทยากร โครงการอบรมภาษาอังกฤษดพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC สำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ -
2560 - 2560
11 วิทยากร อบรมครูเพื่อเตรียมตัวก่อนการสอบวัดมาตรฐานระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ”โครงการศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ -
2555 - 2561
12 วิทยากร “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ” โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน สำหรับครูเครือข่ายวิจัย ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมพาวิเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (29-30 มีนาคม 2555) -
2555 - 2555