แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี  สิทธิชัย 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ)) ศิลปากร 2562
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2549
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
ประธานหลักสูตร
  ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2554
อื่น ๆ
  ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistance) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2546
  อาจารย์ภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 2544
  อาจารย์ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวชิรานุกูลและวชิราโปลีเทคนิค 2542
วิทยากร
  อบรมเชิงปฏิบัติการฯเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ จัดโดยเทศบาลนครสงขลา 2561
  โครงการจัดการเรียนการสอนตามกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) โรงเรียนวรนารีเฉลิมได้จัดกิจกรรมเสริมพลัง (โครงการสอนเสริม) ประจำปี 2560 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 2561
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษดพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC สำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
  อบรมครูเพื่อเตรียมตัวก่อนการสอบวัดมาตรฐานระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ”โครงการศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2555
  “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ” โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน สำหรับครูเครือข่ายวิจัย ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมพาวิเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (29-30 มีนาคม 2555) 2555

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  การสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ การทดสอบภาษาอังกฤษ

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
อาจารย์พิเศษ
  สอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาพยาบาลหลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 4 ปี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี จังหวัดสงขลา 2550
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชาที่สอน ได้แก่ การเขียนเบื้องต้น / การเขียนย่อหน้า / เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 1 / เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 2 / ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน / การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน / ไวยากรณ์ 1 / ไวยากรณ์ 2 / การวัดผลและประเมินผลทางภาษา 2549
อาจารย์พิเศษ
  สอนวิชาภาษาอังกฤษให้นักศึกษา กศบป. ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2546

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  มลฤดี สิทธิชัย. (2564). ผลของการใช้กลยุทธ์การเขียนเค้าโครงต่อความสามารถในการเขียนย่อหน้าของนิสิตที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  มลฤดี สิทธิชัย. (2562). การศึกษาปัญหาและความต้องการจำเป็นของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 4 จังหวัดภาคใต้. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  Thongsri, M. (2011). A Study of English Language Teaching of the Teachers in Border Patrol Police Schools, Border Patrol Police Sub Division 43. Department of Western Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University.
ตำรา
  มลฤดี ทองศรี. (2555). เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 1 (English Teaching Techniques 1). สาขาวิชา ภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
การนำเสนอผลงาน
  มลฤดี สิทธิชัย. (2564). ความตระหนักในการใช้กลยุทธ์การเขียนเค้าโครงในการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษของ นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 (หน้า 432 - 439). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  มลฤดี สิทธิชัย. (2562). “การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ และปัญหาในการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 4 จังหวัดภาคใต้,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562. (หน้า 560 - 567). หาดใหญ่ : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  Sittichai, M. (2018). Implementation of Communicative Language Teaching of Primary English Teachers in Remote Schools. Proceedings of the 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference (RUNIRAC V) “Interdisciplinary and Creative Innovations to Promote Foundation Research in the 21st Century”, (pp. 81-86). Phetchaburi: Phetchaburi Rajabhat University.
  Sittichai, M. (2018). Background, Teaching Problems, and Need of English Teachers in Schools Initiated by Princess Maha Chakri Sirindhorn in Southern Thailand. Proceeding of the 5th National and 3th International Conference on Education (NICE) 2018 “Education, Leadership, and Innovation in Learning Society”, (pp. 193-201). Hatyai: Prince of Songkla University.