ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  เบ็ญนุ้ย 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก  
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ  
การศึกษา ปริญญาเอก
Ph.D. (Languages and Linguistics)
Ph.D. (Languages and Linguistics)
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
  สายวิชาการประเภทคณาจารย์  
หมายเลขโทรศัพท์ 1413  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  
ห้องทำงาน