แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  เบ็ญนุ้ย 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
Ph.D. (Languages and Linguistics) University of Malaya 2556
M.ESL (English as a Second Language) University of Malaya 2547
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2543

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท
  มหาวิทยาลัยทักษิณ -

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  นานาภาษาอังกฤษโลก (World Englishes) ภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistics) การเขียนศึกษา (Composition Studies) วัจนลีลา (Stylistics) การสัมผัสภาษา (Contact Linguistics) ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Linguistics) ภาษาอังกฤษศึกษา (English Studies)

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาโท
  รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและการสอนภาษา การอ่าน -
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา การเขียนเบื้องต้น การเขียนเรียงความ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ภาษาศาสตร์สังคม การสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  -สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิจัย
  -
  -
  -
  โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์และนิสิต
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts Vol 17 No 3 (2017): September-December, 2017, pp. 233-266
  สิ่งตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติของมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม 26-29 พฤษภาคม 2559 โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 450-466.
  Asian Englishes, 16(2 2014) : 80-100.
  Kritika Kultura, 21/22 (2013) : 132-163
บทความวิชาการ
  -รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 8 บูณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค new มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 พฤษภาคม 2564 หน้า 1105-1116.
  Proceedings of The 14th National and International Conference "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2021" 18 August, 2021, Suansunandha Rajabhat University, pp. 190-200.
  -
  Proceedings of the 10th International Conference of HUSOC Network on “Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies”, Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai, February 2-3, 2017, pp. 372-388.
  Proceedings of the First Postgraduate International Conference on Humanities, Postgraduate Students Club, School of Humanities, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia, December 22-23, 2016, 464-475.
  Internaltional Journal of Humanities and Social Studies, 2(6 2014) : 293-302
  International Journal of Linguistics, 5(5 2013) : 208-224.
หนังสือ
  ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย. (2561). English Linguistics for Beginners. สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  สาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยทักษิณ
อื่น ๆ
  Asean Journal of Education. 1(1), 149-173.
  Proceedings of The 5th Annual ILAC International Conference on Language and Culture. Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok. July 2-3, 2015.
  Chartered Institute of Linguistics Hong Kong Society. April, 9-10, 2015 : 13-28.
  Proceedings of the 11th International Conference on Humanities and Social Sciences: Challenge, Equity and Responsibility, the Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, November 26-27, 2015, 43-53
  Asian Englishes, 16(3 2014) : 209-228.