ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ/สนใจ
ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  เบ็ญนุ้ย 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด
1 สาขาวิชาที่เชียวชาญ นานาภาษาอังกฤษโลก (World Englishes) ภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistics) การเขียนศึกษา (Composition Studies) วัจนลีลา (Stylistics) การสัมผัสภาษา (Contact Linguistics) ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Linguistics) ภาษาอังกฤษศึกษา (English Studies)