ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ประสบการณ์ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  เบ็ญนุ้ย 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด ระยะเวลา (ปี)
1 การสอนระดับปริญญาตรี รายวิชา การเขียนเบื้องต้น การเขียนเรียงความ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ภาษาศาสตร์สังคม การสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ 10
- - -
2 การสอนระดับปริญญาโท รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและการสอนภาษา การอ่าน 1
- - -
3 การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
- - -