ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  เบ็ญนุ้ย 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
อายุการทำงาน ณ ปัจจุบัน 2565
ปีที่เกษียณอายุการทำงาน