ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.พิทยาธร  แก้วคง
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก D.Ed. TESOL TESOL (Teaching English to Speakers of other Languages)
The University of Melbourne,Australia
ปี/Year 2547 ( 2004 )
Thesis An Investigation of English Language Strategy Use in a Thai Learning and Teaching Context
ปริญญาโท M.ED.TESOL (Teaching English to Speakers of other Languages)
Monash University, Australia
ปี/Year 2543 ( 2000 )
Thesis An Evaluation of English language Curriculum in a Thai University
ปริญญาตรี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี/Year 2540 ( 1997 )
Thesis