แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. พิทยาธร  แก้วคง 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
D.Ed. TESOL TESOL (Teaching English to Speakers of other Languages) The University of Melbourne,Australia 2547
M.ED.TESOL (Teaching English to Speakers of other Languages) Monash University, Australia 2543
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท
  มหาวิทยาลัยทักษิณ -

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  Language Learning Strategies,Academic Writing, English for Specific Purposes (ESP),
หัวข้อที่สนใจ
  Learner Autonomy, Active Learning, Professional Development in Language Teaching, Academic Writing

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาโท
  รายวิชาระเบียบวิธีสอนภาษาอังกฤษ การนำเสนอเชิงวิชาการ การอ่าน -
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชาการเขียนเบื้องต้น ภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับอาคันตุกะ การเขียนเชิงวิชาการ หารอภิปรายและการนำเสนอทางวิชาการ การสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  สาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยทักษิณ