ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ประสบการณ์ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.พิทยาธร  แก้วคง 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด ระยะเวลา (ปี)
1 การสอนระดับปริญญาตรี รายวิชาการเขียนเบื้องต้น ภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับอาคันตุกะ การเขียนเชิงวิชาการ หารอภิปรายและการนำเสนอทางวิชาการ การสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ 10
- - -
2 การสอนระดับปริญญาโท รายวิชาระเบียบวิธีสอนภาษาอังกฤษ การนำเสนอเชิงวิชาการ การอ่าน 4
- - -
3 การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ 4
- - -