ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร  ตู้ดำ 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2561 บทความวิจัย คุณภาพบริการ ภาพลักษณ์องค์การ และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟสายใต้
การอ้างอิง
นวิทย์ เอมเอก และปาริฉัตร ตู้ดำ. (2561). คุณภาพบริการ ภาพลักษณ์องค์การ และความพึงพอใจ ของลูกค้าที่มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟสายใต้. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 11(3), 1592-1610.
2 2561 การนำเสนอผลงาน ผลกระทบของสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อธุรกิจที่พักในพื้นที่อำเภอเบตง จ.ยะลา
การอ้างอิง
ปาริฉัตร ตู้ดำ, นวิทย์ เอมเอก และสุทธิพร บุญมาก. (2561). ผลกระทบของสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อธุรกิจที่พักในพื้นที่อำเภอเบตง จ.ยะลา. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 (น. 428-436). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ.
3 2560 งานวิจัย สถานการณ์และการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การอ้างอิง
สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
4 2560 งานวิจัย แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
การอ้างอิง
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2558
5 2560 งานวิจัย ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเเชิงพฤติกรรมของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟสายใต้ในการเดินทาง
การอ้างอิง
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 2560 บทความวิจัย สถานการณ์ กลยุทธ์และการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การอ้างอิง
ปาริฉัตร ตู้ดำ, นวิทย์ เอมเอก และสุทธิพร บุญมาก. (2560). สถานการณ์ กลยุทธ์และการปรับตัว ของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 10(3), 800-818.
7 2560 บทความวิจัย โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจอาหารฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
การอ้างอิง
ปาริฉัตร ตู้ดำ และมูหำหมัด สาแลบิง. (2560). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มี อิทธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจอาหารฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย. MFU CONNEXION: Journal of Humanities and Social Sciences, 6(2), 189-211.
8 2560 การนำเสนอผลงาน ความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจอาหารฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
การอ้างอิง
ปาริฉัตร ตู้ดำ และมูหำหมัด สาแลบิง. (2560). ความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจอาหารฮาลาล ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560 (น. 1072-1078). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ.
9 2559 บทความวิจัย ความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรม : ชั้นก่อนฟ้องคดีทั้งในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและการใช้กฎหมายพิเศษ
การอ้างอิง
กรกฎ ทองขะโชค, มูหำหมัด สาแลบิง, ปาริฉัตรตู้ดำ และธีรพร ทองขะโชค. (2559). ความเชื่อมั่น ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรม : ชั้นก่อนฟ้องคดีทั้งในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและการใช้กฎหมายพิเศษ. วารสารกระบวนการยุติธรรม, 9(1), 43-68.
10 2558 งานวิจัย การประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรม : ชั้นก่อนฟ้องคดีทั้งในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและการใช้กฎหมายพิเศษ
การอ้างอิง
กระทรวงยุติธรรม
11 2558 บทความวิจัย Major factors affecting the women executives in their career advancement: Existing theoretical framework and proposed conceptual model.
การอ้างอิง
Thudam, P., Trichun, C. &Bunmak, S. (2015). "Major factors affecting the women executives in their career advancement: Existing theoretical framework and proposed conceptual model," Kasetsart Journal: Social Sciences, 36(1), 97-108.
12 2557 บทความวิจัย โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหารสตรีในองค์กรภาครัฐของไทย
การอ้างอิง
ปาริฉัตร ตู้ดำ. (2557). "โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหารสตรีในองค์กรภาครัฐของไทย," วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 3(3), 47-56.
13 2557 บทความวิจัย ปาริฉัตร ตู้ดำ, และชาลี ไตรจันทร์. (2557). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหารสตรีในองค์กรภาครัฐของไทย.นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
การอ้างอิง
การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์ทางการจัดการ ครั้งที่ 3”(น.526-535),
14 2556 บทความวิจัย The factors affecting women executives’ s career development in Thai public sector.
การอ้างอิง
Thudam, P., &Chaikaew, A. (2013, January). "The factors affecting women executives’ scareer development in Thai public sector," In Proceedings of the 6th Silpakorn university international conference on academic research and creative arts: Integration of art and science (p. 25-32), Silpakornuniversity, NakhonPathom, Thailand. : Silpakornuniversity.
15 2556 บทความวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหารสตรีในองค์กรภาครัฐ: การทบทวนวรรณกรรม
การอ้างอิง
ปาริฉัตร ตู้ดำ, และ ชาลี ไตรจันทร์. (2556). "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหารสตรีในองค์กรภาครัฐ: การทบทวนวรรณกรรม," วารสารนักบริหาร. 33(3), 25-33.
16 2555 บทความวิจัย ปาริฉัตร ตู้ดำ, และ อาคม ใจแก้ว. (2555, พฤษภาคม). โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพของ ผู้บริหารสตรีในองค์กรภาครัฐ.
การอ้างอิง
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 4 (น. 526-535), สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
17 2552 งานวิจัย ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจังหวัดสงขลา
การอ้างอิง
-
18 2552 บทความวิจัย ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจังหวัดสงขลา
การอ้างอิง
ภาณุ ธรรมสุวรรณ, ปาริฉัตร ตู้ดำ, ธีรพร ทองขะโชค, และชีวนันท์ คุณพิทักษ์. (2552).ความเป็น อิสระในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจังหวัดสงขลา. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 4(2), 281-296.
19 2551 บทความวิชาการ บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง
การอ้างอิง
ปาริฉัตร ตู้ดำ. (2551). บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง. วารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2(2), 48-62.
20 2550 งานวิจัย สันติวิธีมุมมองความหมายของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การอ้างอิง
-
21 2550 บทความวิจัย โครงการศึกษาการตรวจสอบทางสังคม: เครื่องมือด้านการบริหารจัดการ เพื่อการลดความยากจนและเพิ่มความเข้มแข็งท้องถิ่นในประเทศไทย กรณีพื้นที่จังหวัดพัทลุง
การอ้างอิง
ภาณุ ธรรมสุวรรณ, และ ปาริฉัตร ตู้ดำ. (2550). โครงการศึกษาการตรวจสอบทางสังคม: เครื่องมือ ด้านการบริหารจัดการ เพื่อการลดความยากจนและเพิ่มความเข้มแข็งท้องถิ่นในประเทศไทย กรณีพื้นที่จังหวัดพัทลุง. วารสารปาริชาต, 19(2), 103-115.