แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร  ตู้ดำ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2557
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท
  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (กรณีไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 1. เรื่องโมเดลเชิงสาเหตุของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2. เรื่อง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงาน: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคใต้ของไทย 3. เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการจัดการอาสาสมัครกับความจงรักภักดี: กรณีศึกษาอาสาสมัครตำรวจชุมชนในเขตจังหวัดสงขลา -

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ องค์การและการจัดการ การบริหารงานภาครัฐ

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาโท
  รายวิชาที่ทำการสอน ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม -
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชาที่ืำการสอน พฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีองค์การ การพัฒนาองค์การ รัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองการปกครองไทย ภาวะผู้นำและการจูงใจ แรงงานสัมพันธ์ -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2558
  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  กระทรวงยุติธรรม
  -
  -
บทความวิจัย
  นวิทย์ เอมเอก และปาริฉัตร ตู้ดำ. (2561). คุณภาพบริการ ภาพลักษณ์องค์การ และความพึงพอใจ ของลูกค้าที่มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟสายใต้. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 11(3), 1592-1610.
  ปาริฉัตร ตู้ดำ, นวิทย์ เอมเอก และสุทธิพร บุญมาก. (2560). สถานการณ์ กลยุทธ์และการปรับตัว ของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 10(3), 800-818.
  ปาริฉัตร ตู้ดำ และมูหำหมัด สาแลบิง. (2560). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มี อิทธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจอาหารฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย. MFU CONNEXION: Journal of Humanities and Social Sciences, 6(2), 189-211.
  กรกฎ ทองขะโชค, มูหำหมัด สาแลบิง, ปาริฉัตรตู้ดำ และธีรพร ทองขะโชค. (2559). ความเชื่อมั่น ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรม : ชั้นก่อนฟ้องคดีทั้งในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและการใช้กฎหมายพิเศษ. วารสารกระบวนการยุติธรรม, 9(1), 43-68.
  Thudam, P., Trichun, C. &Bunmak, S. (2015). "Major factors affecting the women executives in their career advancement: Existing theoretical framework and proposed conceptual model," Kasetsart Journal: Social Sciences, 36(1), 97-108.
  ปาริฉัตร ตู้ดำ. (2557). "โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหารสตรีในองค์กรภาครัฐของไทย," วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 3(3), 47-56.
  การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์ทางการจัดการ ครั้งที่ 3”(น.526-535),
  Thudam, P., &Chaikaew, A. (2013, January). "The factors affecting women executives’ scareer development in Thai public sector," In Proceedings of the 6th Silpakorn university international conference on academic research and creative arts: Integration of art and science (p. 25-32), Silpakornuniversity, NakhonPathom, Thailand. : Silpakornuniversity.
  ปาริฉัตร ตู้ดำ, และ ชาลี ไตรจันทร์. (2556). "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหารสตรีในองค์กรภาครัฐ: การทบทวนวรรณกรรม," วารสารนักบริหาร. 33(3), 25-33.
  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 4 (น. 526-535), สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
  ภาณุ ธรรมสุวรรณ, ปาริฉัตร ตู้ดำ, ธีรพร ทองขะโชค, และชีวนันท์ คุณพิทักษ์. (2552).ความเป็น อิสระในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจังหวัดสงขลา. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 4(2), 281-296.
  ภาณุ ธรรมสุวรรณ, และ ปาริฉัตร ตู้ดำ. (2550). โครงการศึกษาการตรวจสอบทางสังคม: เครื่องมือ ด้านการบริหารจัดการ เพื่อการลดความยากจนและเพิ่มความเข้มแข็งท้องถิ่นในประเทศไทย กรณีพื้นที่จังหวัดพัทลุง. วารสารปาริชาต, 19(2), 103-115.
บทความวิชาการ
  ปาริฉัตร ตู้ดำ. (2551). บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง. วารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2(2), 48-62.
การนำเสนอผลงาน
  ปาริฉัตร ตู้ดำ, นวิทย์ เอมเอก และสุทธิพร บุญมาก. (2561). ผลกระทบของสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อธุรกิจที่พักในพื้นที่อำเภอเบตง จ.ยะลา. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 (น. 428-436). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ.
  ปาริฉัตร ตู้ดำ และมูหำหมัด สาแลบิง. (2560). ความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจอาหารฮาลาล ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560 (น. 1072-1078). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ.