ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร  ตู้ดำ
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปี/Year 2557 ( 2014 )
Thesis
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี/Year 2545 ( 2002 )
Thesis
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล เกียรตินิยมอันดับ 2
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี/Year 2542 ( 1999 )
Thesis