ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร  ตู้ดำ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
สาขา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
การศึกษา ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
  สายวิชาการประเภทคณาจารย์  
หมายเลขโทรศัพท์ 1665  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-4847-1349  
ห้องทำงาน ห้องพักอาจารย์ 13506