ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ประสบการณ์ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร  ตู้ดำ 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด ระยะเวลา (ปี)
1 การสอนระดับปริญญาตรี รายวิชาที่ืำการสอน พฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีองค์การ การพัฒนาองค์การ รัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองการปกครองไทย ภาวะผู้นำและการจูงใจ แรงงานสัมพันธ์ -
- - -
2 การสอนระดับปริญญาโท รายวิชาที่ทำการสอน ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม -
- - -
3 การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (กรณีไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 1. เรื่องโมเดลเชิงสาเหตุของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2. เรื่อง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงาน: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคใต้ของไทย 3. เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการจัดการอาสาสมัครกับความจงรักภักดี: กรณีศึกษาอาสาสมัครตำรวจชุมชนในเขตจังหวัดสงขลา -
- - -