ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ปวีณา  จารุธีรพันธุ์
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก PhD. in Applied Linguistics
Victoria University of Wellington, New Zealand
ปี/Year 2563 ( 2020 )
Thesis The emerging understandings and practices of task-based language teaching (TBLT) by Thai EFL student teachers.
ปริญญาโท ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี/Year 2546 ( 2003 )
Thesis
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี/Year 2544 ( 2001 )
Thesis