แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. ปวีณา  จารุธีรพันธุ์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
PhD. in Applied Linguistics Victoria University of Wellington, New Zealand 2563
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท
  -

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  EFL Reading, Task-based Language Teaching (TBLT), Listening comprehension

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  Reading Principles, Analytical and Critical Reading, English Oral Communication I, Methodology in English language Teaching, Reading and Discussion, English for General Communication, English for Career preparation, Listening Skills Development -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการการวิจัย-กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
  ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
บทความวิชาการ
  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)
  วารสารปาริชาติ. ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (เมษายน – กันยายน 2557)
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  -
  สาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  สาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยทักษิณ
  สาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยทักษิณ.
การนำเสนอผลงาน
  -
  -