ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขา สาขารัฐประศาสนศาสตร์
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปี/Year 2549 ( 2006 )
Thesis ภาวะผู้นำเพื่อความเป็นเลิศในการบริหารงานเป็นทีมของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู (Leadership for Excellent Team Management of Subdistrict Administrative Organization Leaders : A C
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปี/Year 2546 ( 2003 )
Thesis ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของศูนย์วัสดุก่อสร้างซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ทแม็กซ อุดรธานี
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาการโฆษณาการตลาด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปี/Year 2544 ( 2001 )
Thesis