แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2549
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2546
นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาการโฆษณาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2544

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเชิงกลยุทธ์

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาเอก
  การการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและการจัดการ -
การสอนระดับปริญญาโท
  การบริหารและการจัดการการ  -
การสอนระดับปริญญาตรี
  การจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์, การจัดการธุรกิจ, การตลาด -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2559). กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิจัย
  ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2560). "กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการโดยยึดหลักธรรมภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาไทยในกำกับของรัฐ," บริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร. 14(2), 80-104.
  ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2559). "กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา," การเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 8(2), 263-291.
  ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2552). "ภาวะผู้นำในการบริหารงานเป็นทีมของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2," วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา. 9 (1, 2), 191-202.
  ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2552). "การบริหารงานเป็นทีมของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4," วิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 5 (3), 1-10.
  -
  ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2552). "ยุทธศาสตร์การบริหารงานของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน," วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา. 9 (1), 177-189.
  ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2552). "การจัดการคนเก่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคอีสานเหนือตอนบน," มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์. 28 (1), 715.
  ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2549). "ภาวะผู้นำเพื่อความเป็นเลิศในการบริหารงานเป็นทีมของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู," วิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 2 (2), 62-68.
บทความวิชาการ
  ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2560). "การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเศรษฐกิจยุคใหม่,"มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 8(1), 48-67.
  ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2559). "การเปลี่ยนแปลงบทบาทของบริษัทตัวแทนโฆษณาในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ," สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 22(3), 175-201.
  ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2559). "ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทย," มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(3), 199-220.
  ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2559). "การจัดการคนเก่งในกระแสโลกาภิวัตน์," มหาวิทยาลัยคริสเตียน. 22(4), 611-623.
  ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2553). "การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ," วิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 30 (3), 1-16.
  ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2553). "สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้," มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 30 (3), 1-15.
หนังสือ
  ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2553). ขับเคลื่อนวงการกีฬาด้วย Sports Marketing กลเม็ด เคล็ดลับ พิชิตเจาะลึก วงการกีฬา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ 1688 มีเดีย.
การนำเสนอผลงาน
  ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2558). "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค," ในรายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 15. วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ พัทยา ชลบุรี.