ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ/สนใจ
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขา สาขารัฐประศาสนศาสตร์
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด
1 สาขาวิชาที่เชียวชาญ การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเชิงกลยุทธ์