ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลหลักสูตร
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ธนภัทร  เต็มรัตนะกุล
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
สาขา สาขานิเทศศาสตร์
 
 
หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง ปี  2557 ปี 2560
อาจารย์ประจำหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง ปี  2557 ปี 2560