ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร  เต็มรัตนะกุล 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
สาขา สาขานิเทศศาสตร์
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2565 งานวิจัย - การตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในเรื่องการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
การอ้างอิง
- ทุนรายได้ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 2565 งานวิจัย - การศึกษาผลการใช้หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน
การอ้างอิง
- ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล ผศ.ดร.ธนภัทร เต็มรัตนะกุล และอ.ลัดดา ประสาร. (2565). โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทันประจำปีงบประมาณ 2564 (กสทช.)
3 2565 การนำเสนอผลงาน - อิทธิพลจากโฆษณาของยูทูบเบอร์ต่อทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้ชม
การอ้างอิง
- เพ็ญสิริ เอกพัฒนกุล, อนันธชัย รอดสิน และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2565). อิทธิพลจากโฆษณาของยูทูบเบอร์ต่อทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้ชม. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13. ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
4 2565 การนำเสนอผลงาน - การรู้เท่าทันสื่อโซเชียลของผู้สูงอายุในเรื่องการเปิดรับเนื้อหาทางการเมือง
การอ้างอิง
- คมชาญ อุปถัมภ์, วริศรา จินดาผ่อง และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2565). การรู้เท่าทันสื่อโซเชียลของผู้สูงอายุในเรื่องการเปิดรับเนื้อหาทางการเมือง ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
5 2563 งานวิจัย การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพิธีกรรมและวัตถุมงคลในพื้นที่จังหวัดสงขลา
การอ้างอิง
ธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2563). การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพิธีกรรมและวัตถุมงคลในพื้นที่จังหวัดสงขลา. สงขลา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
6 2563 บทความวิจัย การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพิธีกรรมและวัตถุมงคลในพื้นที่จังหวัดสงขลา
การอ้างอิง
ธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2563). การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพิธีกรรมและวัตถุมงคลในพื้นที่จังหวัดสงขลา. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต. ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ออกเผยแพร่ประจาเดือน กันยายน – ธันวาคม 2563. (TCI กลุ่มที่ 1)
7 2563 การนำเสนอผลงาน แรงจูงใจและทัศนคติของเยาวชนต่อการรับชมภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ทางสื่อออนไลน์
การอ้างอิง
กันยารัตน์ พลภักดี, พนิดา แซ่ลิ่ม, นิติ รอดเพ็ง, อุบลขวัญ เพ็ชรพงษ์ และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2563). แรงจูงใจและทัศนคติของเยาวชนต่อการรับชมภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ทางสื่อออนไลน์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8 2563 การนำเสนอผลงาน การสื่อสารอัตลักษณ์วิถีชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลาผ่านภาพวาด
การอ้างอิง
สุวรรณนีย์ กิตติวิศิษฏ์, ศศิธร พันธบุตร, กวินทรา คงสุข, รัตนชาติ แก้วควรชุม และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2563). การสื่อสารอัตลักษณ์วิถีชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลาผ่านภาพวาด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9 2563 การนำเสนอผลงาน การสื่อสารด้วยคาหยาบคายในการขายสินค้าออนไลน์
การอ้างอิง
พรรัตน์ ราชแก้ว, โยษิตา ทับทิมอ่อน, ฟาเดีย วันแอเลาะ, สถาพร จันผลช่วง และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2563). การสื่อสารด้วยคาหยาบคายในการขายสินค้าออนไลน์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10 2562 การนำเสนอผลงาน อิทธิพลของภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกที่มีต่อพฤติกรรมการตอบสนองของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา
การอ้างอิง
ชนาณัติ ยานวิมุต, ธัชชา สุภาพ และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2562). อิทธิพลของภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกที่มีต่อพฤติกรรมการตอบสนองของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา. ใน การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
11 2562 การนำเสนอผลงาน การเปรียบเทียบการปรับตัวของสถานีวิทยุกับสื่อโซเชียล กรณีศึกษา สถานีวิทยุของเอกชนและสถานีวิทยุของรัฐวิสาหกิจในจังหวัดสงขลา
การอ้างอิง
ณิชากร สินสิริ, สุปรีดา ประดิษฐ์ และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2562). การเปรียบเทียบการปรับตัวของสถานีวิทยุกับสื่อโซเชียล กรณีศึกษา สถานีวิทยุของเอกชนและสถานีวิทยุของรัฐวิสาหกิจในจังหวัดสงขลา. ใน การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
12 2561 งานวิจัย แนวทางการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยแบบกลุ่มวิชาการ กรณีศึกษา โครงการวิจัยภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง.
การอ้างอิง
ธนภัทร เต็มรัตนะกุล, พัชลินจ์ จีนนุ่น, เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ และนพดล สาลีโภชน์. (2561). แนวทางการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยแบบกลุ่มวิชาการ กรณีศึกษา โครงการวิจัยภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง. สงขลา: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
13 2561 บทความวิจัย การบูรณาการการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์ผ่านโครงการวิจัยชุมชน
การอ้างอิง
ธนภัทร เต็มรัตนะกุล, พัชลินจ์ จีนนุ่น, เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์, และนพดล สาลีโภชน์. (2561). การบูรณาการการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์ผ่านโครงการวิจัยชุมชน. วารสารอินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 13 ฉบับพิเศษ มกราคม - ธันวาคม 2561 (หน้า 229-256) (TCI กลุ่มที่ 2)
14 2561 การนำเสนอผลงาน การบริหารการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้ฯเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
การอ้างอิง
ประเสริฐ กองสง, ธนภัทร เต็มรัตนกุล และ ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ. (2561). การบริหารการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้ฯเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. ใน การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
15 2561 การนำเสนอผลงาน แนวทางการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยแบบกลุ่มวิชาการ กรณีศึกษา โครงการวิจัยภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง. สงขลา: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
การอ้างอิง
ธนภัทร เต็มรัตนะกุล, พัชลินจ์ จีนนุ่น, เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ และนพดล สาลีโภชน์. (2561). แนวทางการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยแบบกลุ่มวิชาการ กรณีศึกษา โครงการวิจัยภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 "ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกลสู่สากล" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
16 2560 บทความวิจัย การประเมินแบบมีส่วนร่วมในระบบการบริหารจัดการกลุ่มวิจัย: กรณีศึกษาการปฏิบัติที่ดีของกลุ่มวิจัยสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และสังคม.
การอ้างอิง
อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว, พินิจ ดวงจินดา, สุธาสินี บุญญาพิทักษ์, สุนิสา คงประสิทธิ์, ธนภัทร เต็มรัตนะกุล, พัชลินจ์ จีนนุ่น, ชาลินี สะท้านบัว, พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และเบญจวรรณ บัวขวัญ. (2560). การประเมินแบบมีส่วนร่วมในระบบการบริหารจัดการกลุ่มวิจัย: กรณีศึกษาการปฏิบัติที่ดีของกลุ่มวิจัยสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และสังคม. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 5, 3 (2560), 446 - 456 (TCI กลุ่มที่ 1)
17 2559 งานวิจัย การประเมินการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ปี 1.
การอ้างอิง
พินิจ ดวงจินดา, สุธาสินี บุญญาพิทักษ์, อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว, ธนภัทร เต็มรัตนะกุล, พัชลินจ์ จีนนุ่น, สุนิสา คงประสิทธิ์ และชาลินี สะท้านบัว. (2559). การประเมินการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ปี 1. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
18 2559 บทความวิจัย หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับเยาวชนจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ชุด วรรณกรรมทักษิณ: วรรณกรรมคัดสรร.
การอ้างอิง
พัชลินจ์ จีนนุ่น, คุณัชญ์ สมชนะกิจ และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2559). หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับเยาวชนจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ชุด วรรณกรรมทักษิณ: วรรณกรรมคัดสรร. วารสารปาริชาต. 29,1 (เมษายน 2559 – กันยายน 2559), 58-83. (TCI กลุ่มที่ 1)
19 2559 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0105111 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น.
การอ้างอิง
ธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2559). วิชา 0105111 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
20 2559 อื่น ๆ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 1 โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชีวิตคนลุ่มน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษา คลองท่าแนะ - คลองป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมหาวิทยาลัยทักษิณและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
การอ้างอิง
ธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2559). วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 1 โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชีวิตคนลุ่มน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษา คลองท่าแนะ - คลองป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
21 2557 งานวิจัย หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับเยาวชนจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ชุด วรรณกรรมทักษิณ: วรรณกรรมคัดสรร.
การอ้างอิง
พัชลินจ์ จีนนุ่น, คุณัชญ์ สมชนะกิจ และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2557). หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับเยาวชนจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ชุด วรรณกรรมทักษิณ: วรรณกรรมคัดสรร. งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2557.
22 2557 บทความวิจัย การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของสตรีมุสลิมที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองและนอกเขตเทศบาลเมืองจังหวัดปัตตานี.
การอ้างอิง
ธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2557). “การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของสตรีมุสลิมที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองและนอกเขตเทศบาลเมืองจังหวัดปัตตานี.” วารสารนิเทศศาสตร์. 32, 1 (มกราคม – มีนาคม) : 55-83.
23 2553 บทความวิชาการ การประมวลองค์ความรู้เรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีสื่อใหม่กับการประชาสัมพันธ์ จากเว็บไซต์ของ The Institue for Public Relations
การอ้างอิง
ธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2553). "การประมวลองค์ความรู้เรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีสื่อใหม่กับการประชาสัมพันธ์ จากเว็บไซต์ของ The Institue for Public Relations," การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 3(4), 158-189