ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร  เต็มรัตนะกุล
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
สาขา สาขานิเทศศาสตร์
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)
นิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี/Year 2556 ( 2013 )
Thesis การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของสตรีมุสลิมที่อาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี - THE STUDY OF MUSLIM WOMEN’S INTERNET ACCESS AND UTILIZATION: A STUDY FROM MUSLIM WOMEN IN MUNICIPALITY AND NON-MUNICIPALITY AREAS O
ปริญญาโท ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี/Year 2551 ( 2008 )
Thesis
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี/Year 2556 ( 2013 )
Thesis
ปริญญาตรี ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี/Year 2546 ( 2003 )
Thesis