ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ/สนใจ
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร  เต็มรัตนะกุล 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
สาขา สาขานิเทศศาสตร์
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด
1 สาขาวิชาที่เชียวชาญ นิเทศศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
2 หัวข้อที่สนใจ การสื่อสารความรู้ การสื่อสารกับวัฒนธรรม สื่อใหม่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ