ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ประสบการณ์ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร  เต็มรัตนะกุล 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
สาขา สาขานิเทศศาสตร์
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด ระยะเวลา (ปี)
1 การสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน ได้แก่ วิชา 0105111 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น วิชา 0105211 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ วิชา 0105213 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1 วิชา 0105311 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม วิชาเอกบังคับ ได้แก่ วิชา 0105215 การรู้เท่าทันสื่อ วิชา 0105313 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2 วิชา 0105461 การวิจัยนิเทศศาสตร์ วิชา 0105462 สัมมนาการสื่อสารมวลชน 5
2556 - -
2 การสอนระดับปริญญาโท คณะกรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม วิชาเอกเลือก ได้แก่ วิชา 0102522 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย วิชา 0102631 ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม 3
2557 - 2560
3 การสอนระดับปริญญาเอก คณะกรรมการประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิชาเอกบังคับ ได้แก่ วิชา 0199711 โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรม 3
2558 - -
4 การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท ประเสริฐ กองสง ธนภัทร เต็มรัตนกุล และ ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ. (2561). การบริหารการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้ฯเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐณิชา บุษบา. (กำลังดำเนินการ). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร กับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดสงขลา - อาร์บีดีน วงศ์กาเซ็ง. (กำลังดำเนินการ). การสื่อสารกิจกรรมขององค์กรเยาวชนต่อการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ซานีซ๊ะ ยูโซะ. (กำลังดำเนินการ). อุปสรรคทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับนักประชาสัมพันธ์ของรัฐในเรื่องการขับเคลื่อนและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2
2559 - -