ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  อนันต์เศรษฐศิริ
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก DPhil (General Linguistics and Comparative Philology)
University of Oxford, UK
ปี/Year 2551 ( 2008 )
Thesis
ปริญญาโท MA (with Distinction) (Linguistic Studies)
University of Essex, UK
ปี/Year 2546 ( 2003 )
Thesis
ปริญญาโท MPhil (English and Applied Linguistics)
University of Cambridge, UK
ปี/Year 2542 ( 1999 )
Thesis
ปริญญาตรี ศษ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี/Year 2539 ( 1996 )
Thesis