แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์  อนันต์เศรษฐศิริ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
DPhil (General Linguistics and Comparative Philology) University of Oxford, UK 2551
MA (with Distinction) (Linguistic Studies) University of Essex, UK 2546
MPhil (English and Applied Linguistics) University of Cambridge, UK 2542
ศษ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  วากายสัมพันธ์ การสอนคำศัพท์ การเขียน ไวยากรณ์

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาโท
  รายวิชา ภาษาศาสตร์เชิงสังคม -
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา การเขียนเบื้องต้น การเขียนเชิงวิชาการ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ระบบคำและวากยสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะด้านศัพท์ การสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ 1 ทักษะการออกเสียงและการฟังการพูด ไวยากรณ์ 1 และไวยากรณ์ 2 -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  -