ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  อนันต์เศรษฐศิริ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก  
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ  
การศึกษา ปริญญาเอก
DPhil (General Linguistics and Comparative Philology)
DPhil (General Linguistics and Comparative Philology)
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  
  สาย ก  
หมายเลขโทรศัพท์ 1418  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 074-232386  
ห้องทำงาน