ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง  ครุฑจ้อน 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขา สาขารัฐประศาสนศาสตร์
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2561 บทความวิจัย การพัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการสุขภาวะผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน, ภาณุ ธรรมสุวรรณ และชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ. (2561). "การพัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการสุขภาวะผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล," ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 6(1), 93-108.
2 2561 บทความวิจัย การฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดอกพะยอมปลอดสารพิษ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
การอ้างอิง
ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, ทวนธง ครุฑจ้อน และจาริณี แซ่ว่อง. (2561). "การฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดอกพะยอมปลอดสารพิษ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง," อินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 13(1), 81-113.
3 2560 บทความวิจัย บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมด้านการผลิตข้าวสังข์หยดปลอดสารพิษ บ้านไสกุน ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน, ภาณุ ธรรมสุวรรณล ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ และจาริณี แซ่ว่อง. (2560). "บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมด้านการผลิตข้าวสังข์หยดปลอดสารพิษ บ้านไสกุน ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง," นาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 10(1), 1-13.
4 2560 บทความวิจัย แนวคิดการตลาดกับการบริหารจัดการท้องถิ่น : บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน. (2560). "แนวคิดการตลาดกับการบริหารจัดการท้องถิ่น : บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์," วิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 4(2), 1-15.
5 2559 งานวิจัย เส้นทางสายบุญทางพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย: การวิเคราะห์มรดกร่วมทางวัฒนธรรมไทยและมาเลเซีย
การอ้างอิง
ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, ทวนธง ครุฑจ้อน และพรไทย ศิริสาธิตกิจ. (2559). เส้นทางสายบุญทางพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย: การวิเคราะห์มรดกร่วมทางวัฒนธรรมไทยและมาเลเซีย. สงขลา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
6 2559 งานวิจัย โครงการศึกษาวิจัยการจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและที่อยู่อาศัยในเขตการค้าชายแดนไทย
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน, ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, พรพันธุ์ เขมคุณาศัย, สาวธาร สมานิตย์, พรไทย ศิริสาธิตกิจ, ทรงศักดา ชยานุเคราะห์, ตรีชาติ เลาแก้วหนู และโอปอร์ ชัยสง่าพงษ์. (2559). โครงการศึกษาวิจัยการจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและที่อยู่อาศัยในเขตการค้าชายแดนไทยการเคหะแห่งชาติ. สงขลา : การเคหะแห่งชาติ.
7 2559 บทความวิจัย Conceptual Framework of Taxonomy of Innovation: A Case of Malaysia and Thailand Public Sector
การอ้างอิง
Krutchon, T. & Halim S.K. (2015). "Conceptual Framework of Taxonomy of Innovation: A Case of Malaysia and Thailand Public SectorInternational Studies", Prince of Songkla University. 5(2), 1-21.
8 2559 การนำเสนอผลงาน รูปแบบการจัดการความรู้ของพลเมืองเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ จังหวัดสงขลา
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน. (2559). "รูปแบบการจัดการความรู้ของพลเมืองเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ จังหวัดสงขลา," ใน รายงานการสัมมนาทางวิชาการสร้างพลเมืองด้วยความรู้ ก้าวสู่สังคมประชาธิปไตย งานวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมือง ครบรอบ 8 ปี. วันที่ 30 มกราคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร. สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า : กรุงเทพมหานคร.
9 2559 การนำเสนอผลงาน The Design of Accessible Support of Health Welfare for the Aging Society in the Local Government of Thailand: A Case Study of Kumpang Municipality, Satun Province
การอ้างอิง
Krutchon, T., Thamsuwan P & Sirisatidkid. C.S. (2016). "The Design of Accessible Support of Health Welfare for the Aging Society in the Local Government of Thailand: A Case Study of Kumpang Municipality, Satun Province," In Proceeding of 2016 KAPA International Conference “Redesigning Public Administration for Future Society. 23-25 June 2016, at KOHI, Osong, Chungcheongbuk-do, South Korea: The Korean Association for Public Administration.
10 2558 บทความวิชาการ Conceptual Framework of Decentralisation Policy: A Case of Local Government in Thailand
การอ้างอิง
Krutchon, T. (2015). "Conceptual Framework of Decentralisation Policy: A Case of Local Government in Thailand International Seminar on Democracy and Election : Solution for Establishing Good Governance. 17-18 March 2015, at Gedung IPTEKS, Makassar : Universitas Hasanuddin.
11 2558 บทความวิชาการ Conceptual Framework of Decentralisation Policy: A Case of Local Government in Thailand
การอ้างอิง
Krutchon, T. (2015). "Conceptual Framework of Decentralisation Policy: A Case of Local Government in ThailandKRITIS," Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 1(1), 47-57.
12 2558 การนำเสนอผลงาน A Pilot Study of The Acceptance of 1 Malaysia Concept from Malaysian in Kuala Perlis, Perlis State
การอ้างอิง
Krutchon, T. (2015). "A Pilot Study of The Acceptance of 1 Malaysia Concept from Malaysian in Kuala Perlis, Perlis State," In The First International Conference on Government and Politics (ICGS 2015). 20 March 2015, at Rangsit University, Phatumthani :Rangsit University.
13 2558 การนำเสนอผลงาน การบริหารงานที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต
การอ้างอิง
วันจรัตน์ เดชวิลัย และทวนธง ครุฑจ้อน. (2558). "การบริหารงานที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต," ในรายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15. วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
14 2557 บทความวิจัย บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมสืบทอดอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต
การอ้างอิง
วันจรัตน์ เดชวิลัย และทวนธง ครุฑจ้อน. (2557). "บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมสืบทอดอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต," วิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 4(2), 1-34.
15 2557 บทความวิชาการ A Pilot Study of The Acceptance of 1 Malaysia Concept from Malaysian in Kuala Perlis, Perlis State
การอ้างอิง
Krutchon, T. (2014). “A Pilot Study of The Acceptance of 1 Malaysia Concept from Malaysian in Kuala Perlis, Perlis State,” RSU International Journal of College of Government. 1(1), 24-30.
16 2556 งานวิจัย บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสืบทอดอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน จังหวัดภูเก็ต
การอ้างอิง
วันจรัตน์ เดชวิลัย และทวนธง ครุฑจ้อน. (2556). บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสืบทอดอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
17 2556 การนำเสนอผลงาน Conceptual Framework of Taxonomy of Innovation: A Case of Malaysia and Thailand Public Sector
การอ้างอิง
Krutchon, T & Halim, S. K. (2013). "Conceptual Framework of Taxonomy of Innovation: A Case of Malaysia and Thailand Public," In The First International Conference on Innovation and Sustainability (ICOIS 2013). 3-4 April 2014, at Sunway Resort Hotel & Spa, Kuala Lumpur : Universiti Utara Malaysia.
18 2556 การนำเสนอผลงาน Local Government Performance in Thailand: An Empirical Analysis
การอ้างอิง
Krutchon, T. (2013). “Local Government Performance in Thailand: An Empirical Analysis,” In The First International Conference of Western Sulawesi University. 10 January 2013, at Majene City Hall, West Sulawesi : Western Sulawesi University of Indonesia.
19 2554 งานวิจัย A Pilot Study of the Acceptance of 1 Malaysia Concept from the Malaysians: A Case Study of The People in Kuala Perlis, Perlis State. Kedah
การอ้างอิง
Krutchon, T. (2011). A Pilot Study of the Acceptance of 1 Malaysia Concept from the Malaysians: A Case Study of The People in Kuala Perlis, Perlis State. Kedah : Universiti Utara Malaysia.University Utara Malaysia.
20 2554 การนำเสนอผลงาน การตลาดเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น: บทเรียนจากสี่กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน. (2554). "การตลาดเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น: บทเรียนจากสี่กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย," ใน รายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (พ.ศ. 2554). วันที่ 8-9 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
21 2554 การนำเสนอผลงาน การปรับภาพลักษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารที่เป็นเลิศ
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน. (2554). "การปรับภาพลักษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารที่เป็นเลิศ," ใน รายงานการประชุมวิชาการ มอ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 4 (2554) สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2554. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต.
22 2553 งานวิจัย การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices) กรณีศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน. (2553). การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices) กรณีศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. สขลา : สถาบันพระปกเกล้า.
23 2553 งานวิจัย การพัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการสุขภาวะของผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล.
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน, ภาณุ ธรรมสุวรรณ และชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ. (2553). การพัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการสุขภาวะของผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล. สงขลา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
24 2553 งานวิจัย การฟื้นฟูและการส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดอกพะยอมปลอดสารพิษ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง.
การอ้างอิง
ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, ทวนธง ครุฑจ้อน และจาริณี แซ่ว่อง. (2553). การฟื้นฟูและการส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดอกพะยอมปลอดสารพิษ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. สงขลา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
25 2553 งานวิจัย การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ด้านอาหารพื้นบ้าน.
การอ้างอิง
ทีมวิจัยโครงการการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้จากวิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี. (2553). การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ด้านอาหารพื้นบ้าน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
26 2553 งานวิจัย บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมด้านการผลิตข้าวสังข์หยดปลอดสารพิษ บ้านไสกุน ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน, ภาณุ ธรรมสุวรรณ, ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ และจาริณี แซ่ว่อง. (2553). บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมด้านการผลิตข้าวสังข์หยดปลอดสารพิษ บ้านไสกุน ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. สงขลา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
27 2553 บทความวิจัย โครงการการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการภายใต้กิจกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน. (2553). โครงการการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการภายใต้กิจกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ใน อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ (บรรณาธิการ) บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า
28 2553 บทความวิจัย A Trend in the Decline of the Borrowed Words from the Min Nan Language in Phuket Province
การอ้างอิง
Dechwilai, W. & Krutchon, T. (2010). “A Trend in the Decline of the Borrowed Words from the Min Nan Language in Phuket Province,” in International Conference on Linguistics, Literature and Culture:ICLLIC 2010. 1–2 June 2010, at Eastin Hotel. Penang : Universiti Sains Malaysia.
29 2553 บทความวิชาการ กะเทาะปัญหาธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐ : บทวิเคราะห์จากกรณีศึกษา
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน. (2553). "กะเทาะปัญหาธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐ : บทวิเคราะห์จากกรณีศึกษา," มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 4(2), 269-280.
30 2553 การนำเสนอผลงาน กระบวนการสนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน, ภาณุ ธรรมสุวรรณ และชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ. (2553). "กระบวนการสนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล," ใน รายงานการประชุมวิชาการ มอ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 3 (2553) สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต.
31 2552 งานวิจัย แนวโน้มการเลิกใช้ภาษาจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต.
การอ้างอิง
วันจรัตน์ เดชวิลัย และทวนธง ครุฑจ้อน. (2552). แนวโน้มการเลิกใช้ภาษาจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
32 2552 บทความวิชาการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์บนฐานการใช้บริการแหล่งภายนอกเพื่อสอดรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน. (2552). "การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์บนฐานการใช้บริการแหล่งภายนอกเพื่อสอดรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ร," ใน รายงานการสัมมนาวิชาการประจำปีคณะศิลปศาสตร์ ฉลองครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มองมนุษย์และสังคมในโลกยุคไร้พรมแดน. วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
33 2552 บทความวิชาการ การจัดการการจัดการขยะฐานศูนย์การประยุกต์แนวความคิดของ เทศบาลตำบลปริกเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน. (2552). “การจัดการการจัดการขยะฐานศูนย์การประยุกต์แนวความคิดของ เทศบาลตำบลปริกเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพชุมชน,” ใน รายงานการประชุมนวัตกรรมสร้างสุขประเด็นท้องถิ่นกับการสร้างสุขภาพ. สุราษฎร์ธานี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.
34 2551 งานวิจัย การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2551.
การอ้างอิง
สกล บุญสิน, ภาณุ ธรรมสุวรรณ, ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ และทวนธง ครุฑจ้อน. (2551). การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2551. นครศรีธรรมราช : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.
35 2547 อื่น ๆ ความรู้ความเข้าใจและผลกระทบในการปฏิบัติงานของบุคลากร ของรัฐเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
การอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (2547). ความรู้ความเข้าใจและผลกระทบในการปฏิบัติงานของบุคลากร ของรัฐเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
36 2547 อื่น ๆ เสียงสะท้อนจากบุคลากรของรัฐต่อการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO),
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน. (2547). “เสียงสะท้อนจากบุคลากรของรัฐต่อการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO),”คม ชัด ลึก. หน้า 2.
37 2545 การนำเสนอผลงาน ภาพลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในทัศนะของประชาชน
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน. (2545). “ภาพลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในทัศนะของประชาชน,”. ใน รายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2545). วันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2545 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
38 2543 งานวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาและความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาชุมชนเมืองใหม่บางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน และคณะ. (2543). ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาและความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาชุมชนเมืองใหม่บางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
39 2543 งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
การอ้างอิง
ทวนธง ครุฑจ้อน และคณะ. (2543). ปัจจัยที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.