แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวนธง  ครุฑจ้อน 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
Doctor of Philosophy (Public Management) Universiti Utara Malaysia 2560
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2543

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท
  สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
ประธานหลักสูตร
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2556
ผู้ช่วยอธิการบดี
  ฝา่ยบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา 2560

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน การปกครองท้องถิ่น
หัวข้อที่สนใจ
  การจัดความรู้และการจัดการความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  การสร้างเสริมสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  การพัฒนาเขตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาโท
  สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2561
อาจารย์พิเศษ
  ระดับปริญญาตรี รายวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2558
  ระดับปริญญาโท รายวิชานโยบายสาธารณะ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2555
การสอนระดับปริญญาตรี
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2551
  สาขาวิชาไทยศึกษา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2550
  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2547
  สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2545

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  ทวนธง ครุฑจ้อน, ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, พรพันธุ์ เขมคุณาศัย, สาวธาร สมานิตย์, พรไทย ศิริสาธิตกิจ, ทรงศักดา ชยานุเคราะห์, ตรีชาติ เลาแก้วหนู และโอปอร์ ชัยสง่าพงษ์. (2559). โครงการศึกษาวิจัยการจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและที่อยู่อาศัยในเขตการค้าชายแดนไทยการเคหะแห่งชาติ. สงขลา : การเคหะแห่งชาติ.
  ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, ทวนธง ครุฑจ้อน และพรไทย ศิริสาธิตกิจ. (2559). เส้นทางสายบุญทางพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย: การวิเคราะห์มรดกร่วมทางวัฒนธรรมไทยและมาเลเซีย. สงขลา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
  วันจรัตน์ เดชวิลัย และทวนธง ครุฑจ้อน. (2556). บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสืบทอดอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
  Krutchon, T. (2011). A Pilot Study of the Acceptance of 1 Malaysia Concept from the Malaysians: A Case Study of The People in Kuala Perlis, Perlis State. Kedah : Universiti Utara Malaysia.University Utara Malaysia.
  ทวนธง ครุฑจ้อน. (2553). การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices) กรณีศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. สขลา : สถาบันพระปกเกล้า.
  ทวนธง ครุฑจ้อน, ภาณุ ธรรมสุวรรณ และชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ. (2553). การพัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการสุขภาวะของผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล. สงขลา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
  ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, ทวนธง ครุฑจ้อน และจาริณี แซ่ว่อง. (2553). การฟื้นฟูและการส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดอกพะยอมปลอดสารพิษ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. สงขลา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
  ทีมวิจัยโครงการการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้จากวิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี. (2553). การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ด้านอาหารพื้นบ้าน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
  ทวนธง ครุฑจ้อน, ภาณุ ธรรมสุวรรณ, ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ และจาริณี แซ่ว่อง. (2553). บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมด้านการผลิตข้าวสังข์หยดปลอดสารพิษ บ้านไสกุน ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. สงขลา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
  วันจรัตน์ เดชวิลัย และทวนธง ครุฑจ้อน. (2552). แนวโน้มการเลิกใช้ภาษาจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  สกล บุญสิน, ภาณุ ธรรมสุวรรณ, ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ และทวนธง ครุฑจ้อน. (2551). การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2551. นครศรีธรรมราช : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.
  ทวนธง ครุฑจ้อน และคณะ. (2543). ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาและความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาชุมชนเมืองใหม่บางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ทวนธง ครุฑจ้อน และคณะ. (2543). ปัจจัยที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บทความวิจัย
  ทวนธง ครุฑจ้อน, ภาณุ ธรรมสุวรรณ และชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ. (2561). "การพัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการสุขภาวะผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล," ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 6(1), 93-108.
  ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, ทวนธง ครุฑจ้อน และจาริณี แซ่ว่อง. (2561). "การฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดอกพะยอมปลอดสารพิษ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง," อินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 13(1), 81-113.
  ทวนธง ครุฑจ้อน, ภาณุ ธรรมสุวรรณล ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ และจาริณี แซ่ว่อง. (2560). "บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมด้านการผลิตข้าวสังข์หยดปลอดสารพิษ บ้านไสกุน ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง," นาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 10(1), 1-13.
  ทวนธง ครุฑจ้อน. (2560). "แนวคิดการตลาดกับการบริหารจัดการท้องถิ่น : บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์," วิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 4(2), 1-15.
  Krutchon, T. & Halim S.K. (2015). "Conceptual Framework of Taxonomy of Innovation: A Case of Malaysia and Thailand Public SectorInternational Studies", Prince of Songkla University. 5(2), 1-21.
  วันจรัตน์ เดชวิลัย และทวนธง ครุฑจ้อน. (2557). "บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมสืบทอดอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต," วิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 4(2), 1-34.
  ทวนธง ครุฑจ้อน. (2553). โครงการการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการภายใต้กิจกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ใน อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ (บรรณาธิการ) บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า
  Dechwilai, W. & Krutchon, T. (2010). “A Trend in the Decline of the Borrowed Words from the Min Nan Language in Phuket Province,” in International Conference on Linguistics, Literature and Culture:ICLLIC 2010. 1–2 June 2010, at Eastin Hotel. Penang : Universiti Sains Malaysia.
บทความวิชาการ
  Krutchon, T. (2015). "Conceptual Framework of Decentralisation Policy: A Case of Local Government in Thailand International Seminar on Democracy and Election : Solution for Establishing Good Governance. 17-18 March 2015, at Gedung IPTEKS, Makassar : Universitas Hasanuddin.
  Krutchon, T. (2015). "Conceptual Framework of Decentralisation Policy: A Case of Local Government in ThailandKRITIS," Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 1(1), 47-57.
  Krutchon, T. (2014). “A Pilot Study of The Acceptance of 1 Malaysia Concept from Malaysian in Kuala Perlis, Perlis State,” RSU International Journal of College of Government. 1(1), 24-30.
  ทวนธง ครุฑจ้อน. (2553). "กะเทาะปัญหาธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐ : บทวิเคราะห์จากกรณีศึกษา," มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 4(2), 269-280.
  ทวนธง ครุฑจ้อน. (2552). “การจัดการการจัดการขยะฐานศูนย์การประยุกต์แนวความคิดของ เทศบาลตำบลปริกเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพชุมชน,” ใน รายงานการประชุมนวัตกรรมสร้างสุขประเด็นท้องถิ่นกับการสร้างสุขภาพ. สุราษฎร์ธานี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.
  ทวนธง ครุฑจ้อน. (2552). "การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์บนฐานการใช้บริการแหล่งภายนอกเพื่อสอดรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ร," ใน รายงานการสัมมนาวิชาการประจำปีคณะศิลปศาสตร์ ฉลองครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มองมนุษย์และสังคมในโลกยุคไร้พรมแดน. วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อื่น ๆ
  สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (2547). ความรู้ความเข้าใจและผลกระทบในการปฏิบัติงานของบุคลากร ของรัฐเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  ทวนธง ครุฑจ้อน. (2547). “เสียงสะท้อนจากบุคลากรของรัฐต่อการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO),”คม ชัด ลึก. หน้า 2.
การนำเสนอผลงาน
  Krutchon, T., Thamsuwan P & Sirisatidkid. C.S. (2016). "The Design of Accessible Support of Health Welfare for the Aging Society in the Local Government of Thailand: A Case Study of Kumpang Municipality, Satun Province," In Proceeding of 2016 KAPA International Conference “Redesigning Public Administration for Future Society. 23-25 June 2016, at KOHI, Osong, Chungcheongbuk-do, South Korea: The Korean Association for Public Administration.
  ทวนธง ครุฑจ้อน. (2559). "รูปแบบการจัดการความรู้ของพลเมืองเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ จังหวัดสงขลา," ใน รายงานการสัมมนาทางวิชาการสร้างพลเมืองด้วยความรู้ ก้าวสู่สังคมประชาธิปไตย งานวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมือง ครบรอบ 8 ปี. วันที่ 30 มกราคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร. สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า : กรุงเทพมหานคร.
  Krutchon, T. (2015). "A Pilot Study of The Acceptance of 1 Malaysia Concept from Malaysian in Kuala Perlis, Perlis State," In The First International Conference on Government and Politics (ICGS 2015). 20 March 2015, at Rangsit University, Phatumthani :Rangsit University.
  วันจรัตน์ เดชวิลัย และทวนธง ครุฑจ้อน. (2558). "การบริหารงานที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต," ในรายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15. วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
  Krutchon, T. (2013). “Local Government Performance in Thailand: An Empirical Analysis,” In The First International Conference of Western Sulawesi University. 10 January 2013, at Majene City Hall, West Sulawesi : Western Sulawesi University of Indonesia.
  Krutchon, T & Halim, S. K. (2013). "Conceptual Framework of Taxonomy of Innovation: A Case of Malaysia and Thailand Public," In The First International Conference on Innovation and Sustainability (ICOIS 2013). 3-4 April 2014, at Sunway Resort Hotel & Spa, Kuala Lumpur : Universiti Utara Malaysia.
  ทวนธง ครุฑจ้อน. (2554). "การปรับภาพลักษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารที่เป็นเลิศ," ใน รายงานการประชุมวิชาการ มอ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 4 (2554) สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2554. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต.
  ทวนธง ครุฑจ้อน. (2554). "การตลาดเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น: บทเรียนจากสี่กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย," ใน รายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (พ.ศ. 2554). วันที่ 8-9 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  ทวนธง ครุฑจ้อน, ภาณุ ธรรมสุวรรณ และชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ. (2553). "กระบวนการสนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล," ใน รายงานการประชุมวิชาการ มอ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 3 (2553) สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต.
  ทวนธง ครุฑจ้อน. (2545). “ภาพลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในทัศนะของประชาชน,”. ใน รายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2545). วันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2545 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.