ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีภรณ์  มะเลโลหิต 
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2563 งานวิจัย Malelohit, J. (2020). A Synthesis of Research on the English Instructional Innovation for Student Teachers Development based on Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) in the 21st Century. Songkhla: Thaksin University.
การอ้างอิง
งบประมาณรายได้ (ทุนวิจัยพื้นฐาน) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 2563 งานวิจัย Malelohit, J. (2020). The Synthesis of Research on English Language Instruction Related to Community–Based Learning. Songkhla: Thaksin University.
การอ้างอิง
งบประมาณรายได้ (ทุนวิจัยพื้นฐาน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัทักษิณ
3 2563 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน 0115222 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
การอ้างอิง
งบประมาณส่วนตัว
4 2563 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน 0115491 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
การอ้างอิง
งบรายได้ สาขาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาศาตร์และสังคมศาสตร์
5 2563 การนำเสนอผลงาน Malelohit, J. (2020). “The Synthesis of Research on English Language Instruction Related to Community– Based Learning, in Proceedings of Thaksin University 30th National Conference and the 1st Humanities and Social Sciences National Conference. May 30, 2020. Hat Yai: Songkhla.
การอ้างอิง
งบประมาณรายได้ (ทุนวิจัยพื้นฐาน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 2562 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน 0115491 การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
การอ้างอิง
งบประมาณส่วนตัว
7 2561 งานวิจัย Malelohit, J. (2018). A Synthesis of Research on English Reading Instruction at Secondary Education and Higher Education Level. Songkhla: Thaksin University.
การอ้างอิง
งบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 2561 งานวิจัย Malelohit, J. (2018). The Development of Online Training Package on English Classroom Action Research for School Supervisors and University Supervisors. Songkhla: Thaksin University.
การอ้างอิง
งบประมาณรายได้ ทุนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 2561 บทความวิจัย Malelohit, J. (2018). “The Effects of Using SQ4R Instruction to Enhance the EFL Students’ English Reading Comprehension at Thaksin University”. Intaninthaksinsarn Journal, 13 (Special Issue), 214-227.
การอ้างอิง
งบประมาณรายได้ สาขาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 2561 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน 0115491 การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา.
การอ้างอิง
งบประมาณรายได้ สาขาภาษาตะวันตก คณะมนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
11 2561 อื่น ๆ Malelohit, J. (2018). Online Training Package on English Classroom Action Research for School Supervisors and University Supervisors. (E-book). Songkhla: Thaksin University.
การอ้างอิง
งบประมาณรายได้ (ทุนยุทธศาสตร์) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
12 2561 การนำเสนอผลงาน Malelohit, J. (2018). “Effects of Using Question-Answer Relationships Strategy on English Reading Comprehension of the Freshmen at Thaksin University,” in Proceedings of the 1st International Conference on English Studies 2018: Innovation in English Language Teaching and Learning. (pp. 270-280). Songkhla: Nong Lai Copy Center.
การอ้างอิง
งบประมาณรายได้ สาขาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
13 2560 งานวิจัย Malelohit, J. (2018). “The Effects of Using SQ4R Instruction to Enhance the EFL Students’ English Reading Comprehension at Thaksin University” Journal, 13 (Special Issue), 214-227.
การอ้างอิง
งบประมาณรายได้ สาขาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
14 2560 งานวิจัย Malelohit, J. (2017). Effects of Using Question-Answer Relationships Strategy on English Reading Comprehension of the Freshmen at Thaksin University. Songkhla: Western Languages Department, Thaksin University.
การอ้างอิง
งบประมาณรายได้ สาขาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
15 2560 งานวิจัย Malelohit, J. (2017). The Effects of Using Communicative Grammar Instruction on First-Year Students’ Achievement of Grammatical Knowledge and Oral Communication. Songkhla: Thaksin University.
การอ้างอิง
งบประมาณรายได้ (ทุน Active Learnig) คณะมนุษยศาสตร์และสังคศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
16 2560 บทความวิจัย Malelohit, J. (2017). “The Effects of Using a Teachers as Researchers Training Curriculum in Classroom Action Research for English Student Teachers, Thaksin University”. Intaninthaksinsarn Journal, 12 (2), 159-183.
การอ้างอิง
Intaninthaksinsarn Journal
17 2560 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน 0115221 หลักการอ่าน (Reading Principles)
การอ้างอิง
-
18 2559 งานวิจัย The Effects of Using a Teachers as Researchers Training Curriculum in Classroom Action Research for English Student Teachers, Thaksin University
การอ้างอิง
งบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
19 2558 งานวิจัย ผลการใช้กลวิธีการสอนอ่านเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความตระหนักรู้ด้านอภิปัญญาในการใช้กลวิธี การอ่านของนิสิตชั้นปีที่ 1
การอ้างอิง
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
20 2558 บทความวิจัย “ผลของการเรียนแบร่วมมือที่ใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ที่มีต่อผลการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ”
การอ้างอิง
วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 28 (2, ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559): 174-197.
21 2557 งานวิจัย ผลของการเรียนแบร่วมมือที่ใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ที่มีต่อผลการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
การอ้างอิง
งบประมาณส่วนตัว
22 2557 งานวิจัย ผลของการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนิสิต ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
การอ้างอิง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
23 2557 งานวิจัย การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสอนกลยุทธ์ในการอ่าน รายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต พัทลุง จังหวัดพัทลุง
การอ้างอิง
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
24 2557 บทความวิจัย “การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสอนกลยุทธ์ในการอ่าน รายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุงพัทลุง”
การอ้างอิง
วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 27 (1, เมษายน-กันยายน 2558): 164-183.
25 2557 อื่น ๆ Malelohit, J. (2014). E-Learning Lessons to Teach Reading Strategies in the English for Health Science Course. Songkhla: Thaksin University
การอ้างอิง
งบประมาณรายได้ (ทุนยุทธศาสตร์) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
26 2556 งานวิจัย การประเมินการฝึกกลยุทธ์ในการอ่านโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนิสิตที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
การอ้างอิง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
27 2555 งานวิจัย ผลการใช้การสอนโดยใช้เว็บเป็นฐานเพื่อพัฒนาการออกเสียง ทักษะการฟังและการพูดของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
การอ้างอิง
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
28 2555 งานวิจัย การใช้กลยุทธ์ในการตั้งคำถามการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
การอ้างอิง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
29 2554 งานวิจัย การรับรู้ของนิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีต่อการใช้สื่อการอ่านจากอินเตอร์เน็ตในการเรียนทักษะการอ่าน และข้อจำกัดของการสืบค้นสื่อดังกล่าว
การอ้างอิง
มหาวิทยาลัยทักษิณ.