แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จุรีภรณ์  มะเลโลหิต 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ศศ.ม (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2548
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  การสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเป็นฐาน (Reading Strategy-based instruction) การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิจัยเป็นฐาน และการสอนโดยใช้เว็บเป็นฐาน (Web-based instruction) และการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based instruction)

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
อาจารย์พิเศษ
  ระดับมัธยมศึกษา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว. (โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง -
การสอนระดับปริญญาโท
  การอ่าน (Reading) -
อาจารย์พิเศษ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ พัทลุง -
การสอนระดับปริญญาตรี
  ภาษาอังกฤษทั่วไป 13 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักการอ่าน เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 2 การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  งบประมาณรายได้ (ทุนวิจัยพื้นฐาน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัทักษิณ
  งบประมาณรายได้ (ทุนวิจัยพื้นฐาน) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  งบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  งบประมาณรายได้ ทุนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  งบประมาณรายได้ สาขาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  งบประมาณรายได้ สาขาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  งบประมาณรายได้ (ทุน Active Learnig) คณะมนุษยศาสตร์และสังคศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  งบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  งบประมาณส่วนตัว
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิจัย
  งบประมาณรายได้ สาขาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  Intaninthaksinsarn Journal
  วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 28 (2, ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559): 174-197.
  วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 27 (1, เมษายน-กันยายน 2558): 164-183.
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  งบรายได้ สาขาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาศาตร์และสังคมศาสตร์
  งบประมาณส่วนตัว
  งบประมาณส่วนตัว
  งบประมาณรายได้ สาขาภาษาตะวันตก คณะมนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  -
อื่น ๆ
  งบประมาณรายได้ (ทุนยุทธศาสตร์) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  งบประมาณรายได้ (ทุนยุทธศาสตร์) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
การนำเสนอผลงาน
  งบประมาณรายได้ (ทุนวิจัยพื้นฐาน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  งบประมาณรายได้ สาขาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ