ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีภรณ์  มะเลโลหิต
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาโท ศศ.ม (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปี/Year 2548 ( 2005 )
Thesis ผลของการใช้กลยุทธ์การตั้งคำถามก่อน ระหว่าง และหลังการอ่าน ต่อการอ่านเพื่อ ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 จังหวัดปัตตานี
ปริญญาตรี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี/Year 2540 ( 1997 )
Thesis