ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ/สนใจ
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีภรณ์  มะเลโลหิต 
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด
1 สาขาวิชาที่เชียวชาญ การสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเป็นฐาน (Reading Strategy-based instruction) การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิจัยเป็นฐาน และการสอนโดยใช้เว็บเป็นฐาน (Web-based instruction) และการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based instruction)