ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ประสบการณ์ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีภรณ์  มะเลโลหิต 
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด ระยะเวลา (ปี)
1 การสอนระดับปริญญาตรี ภาษาอังกฤษทั่วไป 13 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักการอ่าน เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 2 การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 8
- - -
2 การสอนระดับปริญญาโท การอ่าน (Reading) 2
- - -
3 อาจารย์พิเศษ ระดับมัธยมศึกษา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว. (โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง -
- - -
4 อาจารย์พิเศษ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ พัทลุง 6
- - -