ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ จารึก  จันทร์วงค์ 
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาไทย
สาขา สาขาภาษาไทย
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2557 การนำเสนอผลงาน นักเขียนร่วมสมัยภาคใต้ : การรวมกลุ่มและบทบาท
การอ้างอิง
มาโนช ดินลานสกูล, วราเมษ วัฒนไชย, ปริศนา พิมดี และจารึก จันทร์วงศ์. (2557). “นักเขียนร่วมสมัยภาคใต้ : การรวมกลุ่มและบทบาท,” ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557. (หน้าหน้า 1694-1700). วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ สงขลา : มหาวืิทยาลัยทักษิณ. จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 2556 งานวิจัย นักเขียนร่วมสมัย ภาคใต้ : การรวมกลุ่มและบทบาท
การอ้างอิง
มาโนช ดินลานสกูล, วราเมษ วัฒนไชย, ปริศนา พิมดี และจารึก จันทร์วงศ์. (2556). นักเขียนร่วมสมัย ภาคใต้ : การรวมกลุ่มและบทบาท. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.