ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ จารึก  จันทร์วงค์
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาไทย
สาขา สาขาภาษาไทย
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ปี/Year 2559 ( 2016 )
Thesis พยัญชนะท้ายเสียงกัก ฐานเพดานอ่าน ในพยางค์ตายสระเสียงยาว ในภาษาถิ่นชุมพร
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ปี/Year 2559 ( 2016 )
Thesis