ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อ - สกุล อาจารย์ จารึก  จันทร์วงค์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาไทย
สาขา สาขาภาษาไทย
อายุการทำงาน ณ ปัจจุบัน 2565
ปีที่เกษียณอายุการทำงาน