ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.จตุพงศ์  โมรา
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ศึกษาศาสตร์
ศิลปากร
ปี/Year 2562 ( 2019 )
Thesis การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปี/Year 2545 ( 2002 )
Thesis ความสอดคล้องของแบบการเรียนและแบบการสอนและผลกระทบของความสอดคล้องต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
ปี/Year 2538 ( 1995 )
Thesis