แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. จตุพงศ์  โมรา 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) ศิลปากร 2562
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2545
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ 2538

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  การสอนภาษาอังกฤษ/การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 ภาษาอังกฤษ 2 ภาษาอังกฤษ 3 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 ไวยากรณ์ 1 ไวยากรณ์ 2 การเขียนเชิงพรรณนาและบรรยาย การเขียนเชิงอธิบาย การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ และสหกิจศึกษา 2548

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  มหาวิทยาลัยทักษิณ