ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ประสบการณ์ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.จตุพงศ์  โมรา 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด ระยะเวลา (ปี)
1 การสอนระดับปริญญาตรี รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 ภาษาอังกฤษ 2 ภาษาอังกฤษ 3 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 ไวยากรณ์ 1 ไวยากรณ์ 2 การเขียนเชิงพรรณนาและบรรยาย การเขียนเชิงอธิบาย การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ และสหกิจศึกษา 8
2548 - 2556